Love Passport รับทำวีซ่าจีน วีซ่าจีน เอกสาร ยื่นวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน พาสปอร์ตไปจีน passport china ทำพาสปอร์ต จีน

 
            1.   แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า  คลิกดาว์นโหลดที่นี่
                (ถ้ากรอกภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ กรอกใบนี้เลยจ้า คลิกดาว์นโหลดที่นี่)
                 
            2.   หนังสือเดินทางตัวจริง (passport) มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่าง 2 หน้าอย่างน้อย มีเล่มเก่าแนบมาด้วยนะคะ ถ้าเคยเข้าจีน หรือ Copy หน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่าล่าสุด ** สำหรับปก หรือ ซองใส่พาสปอร์ต ลูกค้าเก็บไว้เลยนะคะ ไม่ต้องส่งมานะคะ
                 
            3.   รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว 3 ใบ (สีขาวเท่านั้น ชุดครุย นักศึกษา ข้าราชการ ไม่ได้นะ) 
               
            4.   ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)
            5.   ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
            6.   กรณีเปลี่ยนชื่อ กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย (ทุกใบ)
            7.   กรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี สอบถามเอกสารเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
                                       

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
042123